Zapraszamy uczniów szkół oraz podopiecznych placówek wsparcia dziennego i placówek opiekuńczo-wychowawczych zgłoszonych do projektu ZaJaki II do udziału w konkursie 🎬 📸
Przedmiotem konkursu jest krótki spot ujęty w formie multimedialnej lub plakat o tematyce dotyczącej przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, sprzeciwu wobec tego zjawiska, reagowania na przemoc oraz rozpracowanie tematu pod kątem profilaktyki i konkretnych działań.
 
Przemoc rówieśnicza dotyka, coraz większej ilości osób. Doświadczanie jej ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i może prowadzić do zaburzeń depresyjnych oraz myśli samobójczych. W ostatnim czasie skala zjawiska niepokojąco i dynamicznie wzrosła, dlatego tak istotne jest pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży, kadry pedagogicznej oraz rodziców.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na skalę problemu przemocy rówieśniczej/bullyingu oraz pogłębienie wiedzy z zakresu tej tematyki, wśród wszystkich grup społecznych. Konieczność przeciwdziałania przez promowanie postawy aktywnej, opartej na gotowości do pomocy, tolerancyjnej oraz współodczuwającej.